Karminspinner (Tyria jacobacae):

Dette er en sommerfuglart i familiegruppen bjørnespinnere (Arctiidae). I Norge er den sjelden og rødlistet, kategori EN - "sterkt truet".

11. juni 2011 fikk jeg fotografert sjeldenheten. Jeg sjekket lysfellen tidlig på morgenkvisten. Den lett gjenkjennelige arten hadde da plassert seg utenfor selve fellen. Trolig betyr dette at den hadde dratt sin vei om jeg hadde ankommet et par timer senere.

Bildene er tatt i Drangedal / Telemark, 11. juni 2011:


Utseende:

Denne sommerfugler er umulig å forveksle med andre norske arter. Vingebredden strekker seg fra mellom 35 og 45 millimeter. Hann og hunn er like. Larvene blir opptil tre centimeter lange. De har et fåtall lange hår, fargemessig er larvene gul/oransje med svarte ringer.

Levevilkår/Biotop:

Arten trives best på tørre og solrike steder. Steder der den kan komme i kontakt med plantene landøyda og smalsvineblom. Karminspinnerens larver har disse som vertsplanter, men de kan også operere på andre svineblomarter. Sommerfuglen deler sitt latinske navn med landøyda; de heter begge "jacobaeae" - noe som beskriver samspillet mellom disse. Larvene lever i perioden juli til august måned. De voksne sommerfuglene flyr, både dag og natt, fra slutten av mai til ut i første del av juli. Ofte er de aktive om ettermiddagen.

Eksempler på næringsplanter; fra venstre Landøyda (Senecio jacobaea). De to siste bildene viser Åkersvineblom (Senecio vulgaris), en art som også kan anvendes:

Utbredelse:

Arten kan påtreffes rundt Oslofjorden, samt nedover kysten til Rogaland fylke. Sommerfuglen er kjent for stabil bestand på øya Rauar/Østfold fylke. Under gunstige forhold ekspanderer karminspinneren ut fra sine områder. Dette er nok årsaken til at den dukket opp langt inne i Telemarks skoger. Utenfor Norges grenser finnes den i Europa og øst mot Sibir og Kina. Dessuten er den innført til Nord-Amerika. Dette som et tiltak i bekjempelsen av nettopp planten landøyda.

Tilbake